Skocz do zawartości


Zdjęcie

InsaneD2


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 InsaneD2

InsaneD2
  • Użytkownik
  • 1 postów

Napisano 30 maja 2017 - 21:52

Insane D2 is a mod for Diablo II, running on a closed server with active admins, 
Insane D2 server is up, starting season 1, you should test this server if you love d2 ;)
 High Resolutions patch supported, <= 1920x1080
 
HD D2 Closed Server, balance and tweaks by SC2 master player.
good learning curve, good balanced challenges for d2 fans,
New unique items, and custom original items, custom original maps, d2 spirit
 
unique & set items are much more powerfull, but you encounter monsters, elites, and ubers monsters, 
 
Insane D2 is easy until Hell; the last difficulty level, Nightmare = medium difficulty
you can test this mod with no-problems even if you don't know D2
 
 easy install, + connect to i-D2 Closed Server [ cheat/botting = instant account ban ]
 fixed files, no D2 bugs @ win7
 
about Insane D2 Difficulty level scales:
 
Normal = easy difficulty, you loot full of unique items
 
Nightmare = medium difficulty, you have to know what you are doing when you are going to andariel Act 1
 
Hell = medium/hard= INSANE D2:
 Act 1 - Act 5, monsters are levels 95, you can drop elite unique items @ Hell only. you can farm anywhere.
 
hard D2, still balanced, some things for example: 90% of monsters are not immunes to any magics
 
Multiplayer Experience is recommended, fun to play party @ Hell
come play on i-D2 closed server, no cheats, your character saved server side.
if you like D2 you should test Insane D2
 
some Unique Elite Items, ilvl 85, drop only @ Hell Difficulty =
 
 
 
 
 
Insane D2 Mod
 
• Original D2 Spirit, you can farm everywhere, hell act 1-5 / cow level, zones are fun to explore with different balanced monsters
 
• Custom Unique Items + Custom Original D2 set & uniques
 
• Monsters + Elite Monsters + Uber Monsters + random affixes = full of multiples fun fights, Monsters cast strong skills often
 
• Design of server is to farm Act 1 - 5 Hell party and cow level party, 
good drop/exp/difficulty %  anywhere @ Hell, and normal/nightmare are still hard, insane D2 is very hard @ HC
 
• Stats and affixes, full balanceds  [ by master starcraft 2 player ]
 
• Characters, Skills, skill effects, update from A to Z
 
• Mercs are not strong/usefull in i-D2, multiplayer, solo playing purposes
 
• High Resolutions options
 
• D2 PvP is a fun experience + full updated skills, items, effects
 
• no any pay-to-win, no rewards, no commercial purpose, donations only
 
 
Insane D2 Youtube Vids
 
 
 
 
some random examples about classes works:
necromancer is fun with summoning skills, you must cast often your skills in hell
wiz skeletons are casting random powerfull skills
 
barb whirlwind you have some items with good % procs and functions, 
you can see lightning barb, frost barb, a wind/tornados/earthquake barb, full procs, no op's, nice fun
 
sorc you can use full of skills, static field is balanced and not op, 90% only @ hell,
 mix your style to full cold or mix cold fire lightning for example, 90% of monsters are not immunes to any magics dps
 
amazon = you can make melee builds, support builds, some amazon spears are awesome support,
javelin amazon, bow/xbow, good safe dps output, cc options, tricky cooldowns
 
 
in hell you can solo or party, party playing is fun because you have full of skillbuilds to play, 
with unique items, full of different playing scales you can scale your character to : offense, defense, tricky CC's, support, utility.
 
 
 
Insane D2 jest modą dla Diablo II, działającą na zamkniętym serwerze z aktywnymi administratorami,
Serwer Insane D2 jest gotowy, począwszy od sezonu 1, powinieneś przetestować ten serwer, jeśli kochasz d2;)
 Obsługiwane są poprawki o wysokiej rozdzielczości, <= 1920x1080
 
Serwer zamknięty HD D2, równowaga i ulepszenia przez odtwarzacz master SC2.
Dobra krzywa uczenia się, dobre wyważone wyzwania dla fanów d2,
Nowe unikatowe elementy i niestandardowe oryginalne elementy, oryginalne mapy oryginalne, ducha d2
 
Unikalne i ułożone przedmioty są znacznie potężniejsze, ale napotykasz potwory, elity i potwory ubers,
 
Insane D2 jest łatwe do piekła; Ostatni poziom trudności, Koszmar = średni poziom trudności
Możesz przetestować ten mod bez problemów, nawet jeśli nie znasz D2
 
 Łatwa instalacja, + połączenie z serwerem zamkniętym i-D2 [cheat / botting = natychmiastowy kont bankowy]
 Stałe pliki, brak błędów D2 @ win7
 
O Insane D2 Poziomy trudności:
 
Normalne = łatwe trudności, łup pełen unikalnych elementów
 
Koszmar = średnie trudności, musisz wiedzieć, co robisz, kiedy wybierasz się do andariel Act 1
 
Piekło = średnie / twarde = INSANE D2:
 Act 1 - Act 5, potwory to poziom 95, możesz upuścić unikalne przedmioty elitarne @ Hell. Możesz uprawiać gdziekolwiek.
 
Twardy D2, wciąż wyważony, na przykład niektóre rzeczy: 90% potworów nie jest melodiami z żadną magią
 
Zalecane jest wieloosobowe doświadczenie, zabawne w grze @ Hell
Graj na zamkniętym serwerze i-D2, nie ma kody, Twoja postać zapisana na serwerze.
Jeśli chcesz D2, powinieneś testować Insane D2
 
Niektóre unikalne przedmioty elewacyjne, ilvl 85, spadek tylko na Hell Difficulty =
 
Https://i.imgsafe.org/14a3619269.png
 
Https://i.imgsafe.org/14a4568455.png
 
Https://i.imgsafe.org/14a4ed4332.png
 
 
Insane D2 Mod
 
• Oryginalny D2 Spirit, możesz uprawiać wszędzie, piekło działa 1-5 / krowy, strefy są zabawne do zbadania przy użyciu różnych zbalansowanych potworów
 
• Custom Unique Items + Custom Oryginalny zestaw D2 i unikalne
 
• potwory + potwory elitarne + potwory uber + losowe przymierze = pełne mnóstwo zabójczych walk, potwory rzucają silne umiejętności często
 
• Projekt serwera to farma Działanie 1 - 5 Piekielne przyjęcie party i krowy,
Dobry spadek / exp / trudność% anywhere @ Hell, i normalny / koszmar są nadal trudne, szalony D2 jest bardzo trudny @ HC
 
• Statystyki i afiksy, pełne wyważenia [Master Master StarCraft 2]
 
• Znaki, umiejętności, efekty umiejętności, aktualizacja z A do Z
 
• Mercs nie są mocne / użyteczne w grach i-D2, grach wieloosobowych, grach solo
 
• Opcje wysokiej rozdzielczości
 
• D2 PvP to świetne doświadczenie i pełne umiejętności, przedmioty, efekty
 
• żadna rekompensata, bez wynagrodzenia, ani cel komercyjny, ani darowizny
 
 
Insane D2 Youtube Vids
 
 
Https://www.youtube.com/watch?v=zJLZ5g0Ngyc&t
 
Https://www.youtube.com/watch?v=5NDptt7J2yc
 
Niektóre przypadkowe przykłady prac klasowych:
Nekromant jest zabawny z wezwaniem umiejętności, musisz rzucać często swoje umiejętności w piekle
Wiz szkielety rzucają losowo potężne umiejętności
 
Barb wir masz kilka elementów z dobrymi procentami procs i funkcji,
Można zobaczyć błyskawicę, mróz barb, wiatr / tornados / trzęsienie ziemi, pełną liczbę progów, nie ma op, miłej zabawy
 
Sorc można używać pełnych umiejętności, pole statyczne jest zbalansowane, a nie op, 90% tylko @ piekło,
 Mieszaj swój styl na zimno lub wymieszaj błyskawice z zimnego ognia, na przykład 90% potworów nie jest immunesami na magiczne dps
 
Amazon = można tworzyć walki wręcz, budować wsparcie, niektóre oczerniacze z amazonem są niesamowite,
Oszczep amazon, łuk / łokieć, dobre wyjście bezpiecznego dps, opcje cc, trudne cooldown
 
 
W piekle można solo lub imprezy, gra na imprezach jest zabawna, ponieważ masz pełne skillbuilds grać,
Z unikatowymi przedmiotami, pełnymi różnymi skalami gry, możesz skalibrować swoją postać do: obraźliwego, obronnego, trudnego CC, wsparcia, użyteczności.
 
 

 


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych